Regulamin

§1 - Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez VSELI Sp. z o.o. usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom oprogramowania komputerowego do prowadzenia sprzedaży live oraz udzielaniu w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania.

1.2. Korzystanie z Oprogramowania warunkowane jest zaakceptowaniem przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa.

1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

§2 - Pojęcia

Regulamin - niniejszy regulamin;

VSELI - Firma VSELI Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Chłopickiego 104, 63-400 Ostrów Wielkopolski zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000919070, REGON: 389796842, NIP: 6222837003.

Serwis - serwis internetowy prowadzony przez VSELI Sp. z o.o. dostępny pod adresem: https://vseli.com oraz https://app.vseli.com

Oprogramowanie - program komputerowy w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, służący do prowadzenia sprzedaży live, udostępniany Użytkownikowi przez VSELI w ramach Usługi.

Usługi – usługi świadczone przez VSELI na rzecz Użytkownika na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem w oparciu o Regulamin, polegające w szczególności na udostępnianiu Użytkownikowi oprogramowania komputerowego do prowadzenia sprzedaży live.

Użytkownik – Przedsiębiorca korzystający z Usługi w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym także działalnością nierejestrowaną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (działalność nierejestrowana).

Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usług.

Przedsiębiorca – podmiot nie będący Konsumentem, w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną.

Konsument – podmiot będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.

§3 - Warunki świadczenia Usługi

3.1. Zakazane jest umieszczanie w komentarzach i treściach prowadzonych z wykorzystaniem Oprogramowania treści mających charakter bezprawny, w tym:
– naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
– sprzecznych z dobrymi obyczajami;
– mających charakter pornograficzny;
– innych treści naruszających przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

3.2. Naruszenie powyższego zakazu skutkować może odpowiedzialnością prawną Użytkownika lub jego klientów. VSELI nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie zakazanych treści. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.3. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych w Serwisie prowadzonym przez Użytkownika z wykorzystaniem Oprogramowania VSELI przysługuje prawo uniemożliwienia dostępu do tychże treści lub ich usunięcia.

3.4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
– Aktualna wersja przeglądarki internetowej: Google Chrome, Firefox, Safari, Opera;
– Procesor 2GHz, 4GB RAM, 50GB wolnej przestrzeni HDD.

3.5. Udostępnienie Użytkownikowi Oprogramowania następuje na serwerze udostępnianym przez VSELI, na którym Oprogramowanie to jest zainstalowane, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) Oprogramowania oraz jego zainstalowania na innym serwerze. 

3.6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania osobom trzecim za wyjątkiem jego udostępniania swoim klientom w zakresie niezbędnym do eksploatacji w ramach korzystania przez klientów ze Sklepu internetowego Użytkownika.

3.7. Odpowiedzialność VSELI z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług ogranicza się do równowartości opłaty za świadczenie Usług uiszczonej przez Użytkownika na rzecz VSELI za okres rozliczeniowy, w którym powstało zdarzenie będące podstawą roszczenia.

3.8. VSELI zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Oprogramowania w ramach świadczenia Usługi – w celu zaktualizowania Oprogramowania. O terminach przerw Użytkownicy są zawiadamiani przez VSELI drogą mailową. VSELI podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Serwisów Użytkowników, do prowadzenia którego jest wykorzystywane Oprogramowanie.

3.9. VSELI nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania spowodowane:
– jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Użytkownika, w tym jego niedozwoloną modyfikacją,
– wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika,
– działaniem osób trzecich, które nie są podwykonawcami VSELI lub siły wyższej.

§4 - Dane osobowe

4.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz użytkowników korzystających z Serwisu jest VSELI natomiast administratorem danych osobowych użytkowników i klientów Serwisu Użytkownika jest Użytkownik.

4.2. Użytkownicy zawierając umowę o świadczenie Usług z VSELI powierzają VSELI do przetwarzania dane osobowe klientów i użytkowników Sklepów internetowych prowadzonych przez Użytkowników z wykorzystaniem Oprogramowania w oparciu o niniejszy Regulamin.

4.3. VSELI zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych, a także, od 25 maja 2018 roku w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”).

4.4. VSELI stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

4.5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce prywatności Serwisu dostępnej pod adresem: https://www.vseli.com/polityka-prywatnosci.html

4.6. VSELI ma prawo wykorzystywać wybrane dane charakteryzujące Serwisy prowadzone przez Użytkowników z wykorzystaniem Oprogramowania (w tym m.in. sprzedaży, liczby zamówień, liczby produktów, transakcji i klientów) do własnych analiz, których celem jest zapewnienie rozwoju funkcjonalności Oprogramowania. Dane te mogą być publikowane przez VSELI, lecz wyłącznie w ramach zbiorczych podsumowań dotyczących tych sklepów, w sposób nie indywidualizujący poszczególnych sklepów. Wykorzystywanie danych nie obejmuje danych osobowych klientów tych Serwisów.

§5 - Płatności

Operatorem płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, NIP 585-13-51-185, W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, MasterCard, przelewy online, BLIK.

§6 - Postanowienia końcowe

Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usług.
Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy: vseli@vseli.com
VSELI rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi pocztą drogą elektroniczną.

Regulamin, a także powiązane z zawieraną na jego podstawie umową o świadczenie Usług elementy, takie jak cennik, mogą ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni, za pośrednictwem panelu Użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian.

Użytkownik przed proponowaną datą wejścia w życie zmian ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Wypowiedzenie powinno zostać skierowane w formie pisemnej na adres VSELI. W przypadku złożenia wypowiedzenia umowy w formie dokumentowej VSELI może wedle własnego uznania przyjąć wypowiedzenie lub uzależnić jego przyjęcie od potwierdzenia jego w formie pisemnej.

W przypadku braku wypowiedzenia umowy w terminie, o którym mowa w ust. 2 przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje zmiany i obowiązuje go nowa wersja Regulaminu, a także dokumentów, o których mowa w ust. 1 – jeśli to one są zmieniane.

Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby VSELI.

VSELI ma prawo publikować na swojej stronie internetowej, dla celów marketingowych, informacje obejmujące nazwy oraz adresy internetowe Serwisów prowadzonych przez Użytkowników z użyciem Oprogramowania. VSELI zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Użytkownika, którego informacje te dotyczą.

Data publikacji regulaminu: 13 października 2021 r.
Data ostatniej zmiany regulaminu: 13 października 2021 r.

Cechy
 • Sprzedaż na żywo
 • Fakturowanie i płatności
 • Zarządzanie zapasami
 • Wysyłka i realizacja
 • Twój własny sklep
Spółka
 • VSELI Sp. z o.o.
 • ul. Chłopickiego 104
 • 63-400 Ostrów Wielkopolski
 • KRS: 0000919070  
 • REGON: 389796842 
 • NIP: 6222837003
O nas

VSELI to kompleksowa platforma do sprzedaży live w social media.

Social